14 detsember 2009

PÖÖRDUMINE - TASUTA KÕRGHARIDUSEST

PÖÖRDUMINE
10.12.2009

Tasuta kõrgharidusest

Keskerakonna Noortekogu pöördub valitsuse poole ettepanekuga taastada kõrgharidust omavate noorte toetused. Kuigi valitsuse hinnangul tuleb kogu ühiskonnal panustada solidaarselt eurole ülemineku nimel, siis üliõpilastelt on võetud enam.

Noorteühendus on seisukohal, et kärped ei tohi seada ohtu noorte haridusteed ja hariduse kättesaadavust. Ka haridus- ja teadusminister on rõhutanud, et haridussüsteemi õlgadele ei tohi panna bürokraatia valitsemiskulude kärpeid, kuigi just seda on kahe viimase riigieelarvega tehtud.

Juhime tähelepanu, et üliõpilased esitasid juba mitu aastat tagasi valitsusele nägemuse vajaduspõhise õppetoetuste süsteemi loomiseks. Valitsus lubas ka sellega tegeleda, kuid tänaseks on toetuste osas üliõpilaste olukord vaid halvenenud. Minimaalsete õppetoetuste ja tasuliste õppekohtade tõttu on suur osa üliõpilastest sunnitud õppimise asemel täiskohaga tööl käima. Kõrgharidus peab olema kättesaadav kõigile, sõltumata üliõpilase majanduslikust olukorrast, kuid tänased poliitilised otsused (riigieelarveliste õppekohtade vähendamine, kõrghariduse rahastamise vähendamine) viitavad tasulise kõrghariduse suunas liikumisele.

Uue süsteemi loomine on hädavajalik, see suurendaks hariduse kättesaadavust ning võimaldaks üliõpilastel õpingutele pühenduda. Tänases olukorras, kus üha enam üliõpilasi õpib tasulistel kohtadel ja ning majanduslanguse tingimuses oma töökoha kaotanud, on tagumine aeg alustada sotsiaalsete garantiide süsteemi loomisega.

Majanduslanguse ja riigieelarve kärpimiste tagajärjel on viimase aastaga tudengitelt ära võetud või vähendatud sedagi vähest, mida võis nimetada riigipoolseks toetuseks. Lisaks on tudengite sõidukulud kodu ja ülikooli linna vahel suurenenud ka aktsiisi ja käibemaksu tõusu tagajärjel. Samuti on tudengid juhtinud valitsuse tähelepanu vajadusele kompenseerida riigi poolt transpordiettevõtetele nende loodud sõidusoodustused üliõpilastele.

Alates selle aasta 1. juulist ei kustuta riik enam õppelaenu lapsevanematele ega avalikele teenistujatele, rikkudes sellega ühtlasi õiguspärase ootuse printsiipi tänaste üliõpilaste suhtes. Sellele lisandub ka järgmisest aastast õppelaenu intressidelt tulumaksu tagastamise kaotamine. Samuti on kärbitud niigi vähestele kättesaadavaid ja naeruväärse suurusega õppetoetusi. Tudengile tähendab see, et alates jaanuarist saab ta aastas 2000 krooni vähem.

Lisaks minimaalsetele toetustele puuduvad üliõpilastel jätkuvalt elutähtsad sotsiaalsed garantiid. Kehtiva seaduse järgi peatub suurel osal akadeemilisel puhkusel viibivatel üliõpilastel ravikindlustus. Viimase aasta jooksul lisandunud neid üliõpilasi, kes on sattunud raskesse majanduslikku olukorda ning sunnitud rahaliste vahendite nappuse tõttu viibima õppetööst eemal.

Juhime valitsuse tähelepanu sellele, et üliõpilaste heaolu tagamine ei saa olla üksnes omavalitsuste ülesanne, kuna nende eelarvet on kärbitud proportsionaalselt suuremas mahus kui riigi oma.

Teeme valitsusele järgmised ettepanekud:

1. taastada üliõpilaste põhiõppetoetus 1000 ja täiendav toetus 500 krooni kuus;
2. taastada endine doktorantide toetuse süsteem;
3. taastada õppelaenu kustutamine noortele vanematele;
4. taastada maksusoodustus õppelaenu intressidele;
5. taastada mõne aasta tagune riigieelarveliste õppekohtade arv;
6. tagada elamisväärsed tingimused ühiselamutes mõistliku hinnaga;
7. taastada endine kõrghariduse rahastamine, et ülikoolid ei oleks sunnitud tõstma õppemaksu;
8. luua ühistranspordi sõidusoodustuste süsteem;
9. tagada kõikidele akadeemilisel puhkusel viibivatele üliõpilastele ravikindlustus;
10. muuta õppetoetuste süsteem vajaduspõhiseks;
11. leida võimalus üliõpilastele saada ülikoollinna pakutavaid teenuseid, selleks sinna sisse kirjutades, kuid mitte kaotades elukohast sõltuvaid transporditoetusi.

Lugupidamisega,Eesti Keskerakonna Noortekogu Akadeemiline Ühendus

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar